Presbiteri tisztújítás 2023

TÁJÉKOZTATÓ

az Anarcsi Református Egyházközség tagjai részére a Presbitérium tisztújításával kapcsolatosan

A vonatkozó egyházi törvények értelmében a jelenleg szolgálatban lévő Presbitérium mandátuma folyó év végén lejár. Ezért 2023-ban presbiteri tisztújítást kell tartani minden gyülekezetben. Gyülekezetünk vonatkozásában ez 1 főgondnok, 11 fő presbiter és min. 4 fő pótpresbiter megválasztását jelenti.

A presbiteri tisztújításnak törvényben előírt rendje van. Ennek figyelembe vételével presbitériumunk a legutóbbi gyűlésén meghatározta a presbiterválasztás menetrendjét, amely a következő feladatok elvégzését jelenti:

Agusztus 23-án a Presbitérium egy 6 tagú Választási Bizottságot hozott létre, melynek tagjai olyan anarcsi református személyek, akik a gyülekezet teljes jogú tagjai, de ők maguk nem vállalnak tisztséget. A Választási Bizottság tagjai: Diák Péter lelkész, aki hivatalból tagja a Bizottságnak, Csépke Dóra, Hercegné Takács Melinda, Kindák Istvánné, Orosz Ágnes és Petőné Fehér Ágnes. A Választási Bizottság elnöke: Csépke Dóra. Ez a Bizottság látja el a jelölési és szavazatszámlálói feladatokat is. A tisztség elvállalását a tagok esküvel erősítik meg az augusztus 27-i istentiszteleten.

A Bizottság feladata a most következő jelölési időszakban: a presbiteri tisztségre alkalmas egyháztagoknak - közvetlenül, illetve az egyháztagok ilyen jellegű ajánlásainak - az összegyűjtésével történő megkeresése, velük történő elbeszélgetés.

Ezt a feladatot a folyó évi szeptember 22-én tartandó presbiteri gyűlésig kell elvégeznie a Bizottságnak.

A szeptember 22-i ülésén a Presbitérium az összegyűlt ajánlások alapján javaslatot készít az egyházközségi választói közgyűlésnek. Minden helyre 1-3 nem lelkészi jellegű személy jelölhető. Önjelölés a Református Egyházban nincs, de bárki jelölhet akár több személyt is. Presbiteri vagy főgondnoki tisztségre jelölni és megválasztani csak a 2023. évi választói névjegyzékben szereplő egyháztagokat lehet. A jelöléssel a Választási Bizottság tagjait kell megkeresni.

2023. október 8-án – a 11 órakor kezdődő istentiszteleten - megtörténik a Presbitérium által elfogadott: presbiter-, gondnok-, főgondnok-jelöltek névsorának, valamint a tisztújítással kapcsolatos időpontoknak a kihirdetése. Ezen az istentiszteleten megy végbe a presbiter- és gondnokjelöltek bemutatása a gyülekezetnek, és a választói közgyűlés helyének, idejének első kihirdetése.

2023. október 15-én – a 11 órakor kezdődő istentiszteleten történik meg a presbiter- és gondnokjelöltek névsorának, valamint a választói közgyűlés helyének, idejének másodszori kihirdetése.

2023. október 22-én – a 11 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor a választói közgyűlésre, amelynek a lebonyolítását a Választási Bizottság intézi.

Az új Presbitérium megválasztása a vonatkozó szabályok szerint titkos szavazással történik.

A szavazásban csak a 2023. évre érvényes választói névjegyzékben szereplő egyháztagok vehetnek részt.  (A névjegyzék a templom előterében és az egyházközség honlapján megtekinthető!)

A választói névjegyzékben nyilvántartott egyháztagjainkat az egyházközség elnöksége szeretettel meghívja a közgyűlésre, de a közgyűlés nyilvános, így arra mindenkit szeretettel várunk.

Ezt követően október 25-én kell a választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatát megküldeni az egyházmegye elnökségének.

Végül november 6-án az új presbitérium és a főgondnok megválasztása jogerőssé válik, amennyiben nem nyújtottak be panaszt a választások ellen.

Kérjük, hogy már most jegyezzék fel a választói közgyűlés időpontját, mert ha ott nem jelenik meg a választójoggal rendelkező egyháztagok 10%-a, de legalább a presbitérium számának kétszerese, akkor a közgyűlést meg kell ismételni.

Kérjük, hogy aktívan, felelősen és a törvények betartásával vegyünk részt a presbiterválasztásban, hogy minden ékesen és szép rendben menjen végbe gyülekezetünkben.

Áldást és békességet kívánva:

Diák Péter s.k. lelkész és Takács Tamás s.k. főgondnok